Όροι Συμμετοχής

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι γενικοί όροι καθορίζουν τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και τις διαδικασίες άσκησής τους, μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών δηλαδή του Γραφείου και των Πελατών. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τους μελετήσετε προσεκτικά.

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το Γραφείο σχεδιάζει, ρυθμίζει και συντονίζει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο πρόγραμμα που έχει δημοσιευθεί ή στο πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί με τους Πελάτες, έναντι ενός τιμήματος (τιμής). Η τιμή αυτή βασίζεται στις υπηρεσίες που περιγράφονται, στην ισοτιμία ξένων νομισμάτων με το Ευρώ και τις τιμές ναύλων, κομίστρων, φόρων και τελών που ισχύουν κατά την σχεδίαση και την κοστολογική διαδικασία. Το Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των τιμών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σε περίπτωση μεταβολών του κόστους μεταφοράς, των καυσίμων και αλλαγών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Α) Αν το Γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέγκλιτα τις υπηρεσίες του σχεδιάζοντας κάθε λεπτομέρεια από πολύ πιο νωρίς, υπάρχει το ενδεχόμενο της τροποποίησης του που οφείλεται στο γεγονός της χρησιμοποίησης τρίτων ως προμηθευτών επί των οποίων δεν έχει άμεσο έλεγχο όπως αεροπορικές και ναυπλιακές εταιρείες, ξενοδοχεία, μεταφορικές και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίοι είναι δυνατόν να μην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Λόγω του καθαρά διαμεσολαβητικού τους ρόλου οι ευθύνες του Γραφείου εντοπίζονται μόνον σε περιπτώσεις παραλείψεων και οργανωτικών αδυναμιών. Παρά τον σαφή αυτόν διαμεσολαβητικού του ρόλο το Γραφείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών του, δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες που δεν μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει όπως: α) Για τυχόν μεταβολές  ή τροποποιήσεις που συμβούν πριν και κατά τα διάφορα στάδια του ταξιδιού προερχόμενες από τις υπηρεσίες των αεροπορικών και μεταφορικών εταιρειών και πρακτορείων (καθυστερήσεις, ακυρώσεις δρομολογίων, αλλαγές τύπου αεροσκαφών, υπεράριθμες κρατήσεις, απώλειες αποσκευών κλπ.), β) Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες, υψόμετρο, επιδημίες. τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας, γ) Μεταβολές οποιασδήποτε υπηρεσίας είτε του προγράμματος ολοκλήρου, οφειλόμενες σε «ανώτερη βία» (πόλεμος ή απειλή πολέμου, θεομηνίες, τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, πολιτική αναταραχή κλπ.), δ) Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων και οποιασδήποτε συνέπειας από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη.

Β) Πριν την εκτέλεση των υπηρεσιών το Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις παροχές και να  αναπροσαρμόσει την τιμή της. Στην περίπτωση αυτή ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα που είχε προκαταβάλει χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση. Κατά την εκτέλεση της εκδρομής ο αρχηγός αυτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μέρος η το σύνολο αυτής, εάν κρίνει πως αυτό είναι προς συμφέρον των εκδρομέων και εξυπηρετεί την καλύτερη εκτέλεση του γενικότερου προγράμματος. Όλα τα έκτακτα έξοδα (επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητό, μεταφορές κτλ.) που προκύπτουν από την τροποποίηση μέρους ή όλου του προγράμματος λόγω εκτάκτων γεγονότων ή γεγονότων ανωτέρας βίας εκτός του ελέγχου του Γραφείου επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τους εκδρομείς. Το Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας.

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Το Γραφείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εκδρομή λόγω μικρής συμμετοχής το αργότερο μία μέρα πριν την αναχώρηση.  Ακύρωση της εκδρομής μπορεί να γίνει και για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που το Γραφείο κρίνει σκόπιμους. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνει κάποια άλλη εκδρομή της ίδιας τιμής και ποιότητας. Αν ο πελάτης δεν δεχθεί τότε επιστρέφεται το ποσό που καταβλήθηκε. Ουδεμία άλλη απαίτηση αναγνωρίζεται ή γίνεται αποδεκτή.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ

Κάθε εκδρομέας είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εξασφάλιση και την φύλαξη όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων που είναι απαραίτητα για την συμμετοχή στην εκδρομή, (διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητικά, άδειες, βίζα κλπ.). Σε περίπτωση που ανατίθεται στο Γραφείο η εξασφάλιση των απαραίτητων εγγράφων, το Γραφείο δεν ευθύνεται σε περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναμίας εκδόσεως των. Οι εκδρομείς υποχρεούνται στην υποβολή ειλικρινών και γνήσιων δηλώσεων προς τις αρμόδιες αρχές πριν και κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση που οι αρχές δεν επιτρέψουν την έξοδο ή είσοδο σε κάποιον εκδρομέα είτε λόγω μη υποβολής ειλικρινούς δήλωσης είτε λόγω απαγορεύσεων ή περιορισμών επιβληθέντων στο πρόσωπο του, τότε ο εκδρομέας δεν δικαιούται επιστροφής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που κατέβαλε προς το Γραφείο. Βασική υποχρέωση των εκδρομέων είναι η έγκαιρη προσέλευση των στους ορισμένους κατά το πρόγραμμα τόπους και χρόνους, σε περίπτωση καθυστέρησης του εκδρομέα και μη έγκαιρης  προσέλευσής του στον καθορισμένο τόπο ή χρόνο για την εκτέλεση του προγράμματος (όπως ξεναγήσεις, μεταφορές πτήσεις, γεύματα) ο αρχηγός έχει το δικαίωμα να αναχωρήσει, με συνέπεια ο εκδρομέας να χάσει την εκδήλωση χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων. Στην περίπτωση αυτή ο εκδρομέας πρέπει να επανασυνδεθεί με το γκρουπ με δικά του έξοδα.

 

ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή προκαταβολής ίσης με το 40% της αξίας της εκδρομής. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από τον συμμετέχοντα ή τον εκπρόσωπο των συμμετεχόντων (ομαδικές εκδρομές φορέων, συλλόγων, ατόμων κλπ.). Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με την πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν ισχύουν και δεν δεσμεύουν το Γραφείο. Δήλωση συμμετοχής επίσης μπορεί να γίνει και σε συνεργαζόμενα με το Γραφείο τρίτα γραφεία (τα οποία λειτουργούν ως «πωλητές») και τα οποία έχουν υποχρέωση να εκδώσουν τα σχετικά παραστατικά δεσμευόμενα έτσι συμβατικά έναντι του Πελάτη, υπό την προϋπόθεση και πάλι της πληρωμής της ανάλογης προκαταβολής. Η εξόφληση του υπολοίπου τιμήματος της αξίας του ταξιδίου πρέπει να έχει γίνει στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημέρα της κατάθεσης της προκαταβολής έως επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης. Σε αντίθετη περίπτωση το Γραφείο δεν δεσμεύεται και δεν θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του Πελάτη στην εκδρομή, ενώ η δοθείσα προκαταβολή καταπίπτει υπέρ του Γραφείου ως αποζημίωση του. Μετά την εξόφληση του τιμήματος της αξίας της εκδρομής και την έκδοση και παραλαβή των σχετικών παραστατικών, υφίσταται η συμβατική δέσμευση  των  αντισυμβαλλομένων, Γραφείου   και Πελάτη. Με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, είτε ηλεκτρονικά στο Γραφείο από τον ενδιαφερόμενο ή τον εκπρόσωπο του ή με τραπεζικό έμβασμα, είτε μέσω άλλου ταξιδιωτικού γραφείου, οι συμμετέχοντες αποδέχονται αυτομάτως και όλους τους όρους συμμετοχής που παρατίθενται στο παρόν.

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εάν ο συμμετέχων Πελάτης ή ο εκπρόσωπος της ομάδας Πελατών ή οποιοσδήποτε συμμετέχων αποφασίσει να ακυρώσει την συμμετοχή του πρέπει να δηλώσει αυτό εγγράφως. Η ακύρωση ισχύει από την ημέρα παραλαβής της εγγράφου ειδοποιήσεως. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης που ακυρώνει την συμμετοχή του επιβαρύνεται με τα ακόλουθα ποσά ανάλογα με το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την λήψη του εγγράφου της ακύρωσης μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης, καθώς το Γραφείο για την εξασφάλιση των απαραίτητων υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου του προπληρώνει σημαντικά ποσά σε τρίτους.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Το Γραφείο έχει σχεδιάσει και επιθυμεί την πλήρη, σύμφωνα με το πρόγραμμα, παροχή των υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί με τους Πελάτες. Σε περίπτωση υπάρξεως προβλημάτων κατά την διάρκεια της εκδρομής ο πελάτης έχει δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως τα παράπονα του εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία επιστροφής. Απαιτήσεις για σωματικές βλάβες που προκύπτουν από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζονται σύμφωνα με τις περί ευθύνης διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, οι οποίες δεσμεύουν την Ελλάδα και διέπουν τις εν λόγω παροχές.

  1. Θαλάσσια Μεταφορά: Σύμβαση Βέρνης 1974.
  2. Οδική Μεταφορά: Νομοθεσία Ε.Ε.
  3. Ξενοδοχειακή Διαμονή: Σύμβαση Παρισίων 1962. Όσον αφορά τις λοιπές ζημιές (εκτός σωματικών βλαβών) που προκύπτουν από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση περιορίζεται στην επιστροφή της αξίας της παροχής που δεν παρεσχέθη. Αρμόδια δικαστήρια για την τυχόν νομική διεκδίκηση των απαιτήσεων καθορίζονται τα Ελληνικά Δικαστήρια.

Οργάνωση: ARRIVA TRAVEL